ЕЛЕКТРОННО ИЗЯВЛЕНИЕ

ДАВАМ СВОЕТО ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ АГЕНЦИЯ ЗА ПРЕВОДИ МИТРА ТРАНСЛЕЙШЪНС ООД


С ИЗПРАЩАНЕТО НА НАСТОЯЩОТО ЕЛЕКТРОННО ИЗЯВЛЕНИЕ ПО СМИСЪЛА НА  ЗАКОНА за електронния документ и електронните удостоверителни услуги В КАЧЕСТВОТО СИ НА НЕГОВ АВТОР, ЗАЯВЯВАМ, ЧЕ :

ДАВАМ СВОЕТО  ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ  ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ

АГЕНЦИЯ ЗА ПРЕВОДИ МИТРА ТРАНСЛЕЙШЪНС ООД

СЪС СЛЕДНОТО СЪДЪРЖАНИЕ :

☐ Долуподписаният/ата …………………………………………………………………………………………………………………… заявявам, че съм запознат/а/ със ПОЛИТИКА И ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБРАБОТКА И ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА Администратор на лични данни “Митра Транслейшънс” ООД и ги приемам изцяло.

 

☐ Долуподписаният/ата …………………………………………………………………………………………………………………… заявявам, че съм съгласен/на МИТРА ТРАНСЛЕЙШЪНС ООД да обработва личните ми данни, съдържащи се в документите ……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. в качеството на преводаческа агенция само за целите на извършване на превод и/или легализация на тези документи.

 

☐ Долуподписаният/ата …………………………………………………………………………………………………………………… заявявам, че съм получил(а) изричното съгласие на лицето/ата………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

да възложа от негово/тяхно име на МИТРА ТРАНСЛЕЙШЪНС ООД да обработва личните му/ѝ/им данни, съдържащи се в документите …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. в качеството на преводаческа агенция само за целите на извършване на превод и/или легализация на тези документи. Наясно съм, че в този случай се явявам администратор на личните данни на въпросното/ите лице/а и нося пълна отговорност за тяхното обработване и тяхната защита.

 

☐ Информиран(а) съм за правото си да поискам по всяко време:

–              информация дали МИТРА ТРАНСЛЕЙШЪНС ООД съхранява, обработва или предава на трети лица лични данни за мен или за лицето, на чиито данни се явявам администратор, както и какво е естеството на тази информация и с каква цел я съхранява, обработва или предава на трети лица. За целта мога да поискам копие от съхраняваната лична информация, за да се уверя дали тези действия са законосъобразни;

–              данните, които МИТРА ТРАНСЛЕЙШЪНС ООД съхранява, да бъдат актуализирани, коригирани или заличени, при условие че съхранението им не е необходимо поради правни задължения (напр. заради законови изисквания) или легитимен интерес  (напр. авторско право).

 

Отговор на горепосочените си искания ще получа в двуседмичен срок.

 

☐ Информиран(а) съм, че всякакви хартиени копия на представените от мен документи за превод ще бъдат съхранявани по сигурен начин веднага след като получа превода, а електронните версии ще бъдат съхранявани за срок от пет години в пълния си вид.

 

☐ Информиран(а) съм, че ако смятам, че личните данни са били обработени неправилно или незаконосъобразно, мога да подам оплакване до Комисията за защита на личните данни:

Адрес:                 София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:            02/91-53-518

Ел. поща:           kzld@cpdp.bg

 

АВТОР  И ТИТУЛЯР НА НАСТОЯЩОТО ЕЛЕКТРОННО ИЗЯВЛЕНИЕ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.4 ОТ НА  ЗАКОНА за електронния документ и електронните удостоверителни услуги :

…………………………………………………………………………………………………………………………/ТРИТЕ ИМЕНА/

ИЛИ

………………………………………………………………………………………………./НАИМЕНОВАНИЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ/

ЕИК……………………………………………, ЧРЕЗ ………………………………………………………………………………………….. /ТРИТЕ ИМЕНА, ДЛЪЖНОСТ/

mitraЕЛЕКТРОННО ИЗЯВЛЕНИЕ