Общи условия

Общи условия на уебсайта на Митра Транслейшънс ООД („Митра“)

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ВНИМАТЕЛНО. С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ УЕБСАЙТ ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ. АКО НЕ ГИ ПРИЕМАТЕ, ТО ТОГАВА НЕ ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ НАПРЕД. ТОЗИ УЕБСАЙТ И НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ПОДЛЕЖАТ НА ПРОМЯНА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.

Авторско право 2015 Митра. Всички права запазени

Всички документи и цялата информация, намиращи се на уебсайта на Митра, са със запазени авторски права. Освен ако изрично не е упоменато друго, никоя част от документите или информацията на този уебсайт не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма или начин без изричното писмено съгласие на Митра.

Съдържание и освобождаване от отговорност

Митра не носи отговорност за грешки или пропуски, съдържащи се в уебсайта на Митра, и си запазва правото да прави промени по всяко време и без предизвестие. Споменаването на продукти или услуги, различни от продукти или услуги на Митра, се предоставя единствено за информационни цели и не представлява нито одобрение, нито препоръка за същите от страна на Митра. Цялата информация както на Митра, така и на трети лица на уебсайта на Митра, се предоставя на принципа „както е“.

МИТРА ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПРЕКИ, ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ (ВКЛЮЧИТЕЛНО СОФТУЕР, ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ), ПРЕДОСТАВЕНА НА УЕБСАЙТА НА МИТРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И СЪОТВЕТСТВИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, КАКТО И ГАРАНЦИИТЕ ЗА ЛИПСА НА НАРУШЕНИЕ.

В никакъв случай Митра не носи отговорност за щети от какъвто и да било вид и по-специално за директни, специални, индиректни, последващи или случайни щети, нито за щети във връзка с пропуснати ползи, загуба на приходи или загуба на право за ползване, разходи за подмяна на стоки, загуба или повреда на данни, произтичащи от използването или невъзможността за използване на уебсайт, продукт или услуга на Митра. В това се включват щети, произтичащи от използването или уповаването на документите или информацията на уебсайта на Митра (включително информация, публикувана или поставена от лица, различни от Митра), дори ако Митра е била предупредена за възможността от възникване на такива щети.

Предоставяне на информация на правно основание

Ние можем да предоставим информация по отношение на използването на уебсайта от Ваша страна, както се изисква от закона и когато сме убедени, че това е целесъобразно за защита на нашите права и/или в случай на съдебно производство, съдебно решение или съдебна процедура срещу нас или уебсайта.

Информация за обратна връзка

Всяка информация, предоставена на Митра във връзка с уебсайта на Митра, се предоставя от подателя и се получава от Митра на неповерителна база. Такава информация се смята за неконфиденциална и за собственост на Митра. С предоставянето на такава информация на Митра Вие се съгласявате Митра да придобие всички права, права на собственост и интерес към авторските права и други права на интелектуална собственост върху информацията. Митра може да използва всяка такава информация неограничено.

Програми в световен мащаб

Съдържащата се в този сайт информация може да съдържа препратки към продукти или програми на Митра, които не са обявени или не са достъпни във всички държави. Такива препратки не означават, че Митра възнамерява да обявява съответните продукти, програми или услуги в дадена държава. Консултирайте се с Вашия представител на Митра или изпратете имейл на адрес info@mitra-bg.com, за да получите информация относно продуктите и услугите, които са достъпни за Вас. Задълженията на Митра по отношение на нейните продукти и услуги се уреждат единствено от лицензионните споразумения и/или споразуменията за услуги, съгласно които последните се предоставят. Ако се сдобиете с продукт или услуга на Митра от този уебсайт, предоставени без споразумение, въпросният продукт или услуга се предоставя на принципа КАКТО Е, без каквито и да е било гаранции, независимо дали изрични, или подразбиращи се, и използването на този продукт или услуга е изцяло на Ваша отговорност.

Линкове към сайтове на трети страни

Възможно е уебсайтът на Митра да съдържа линкове към сайтове на трети страни. Достъпът до който и да е уебсайт, свързан с този на Митра, не е отговорност на Митра и Митра не носи отговорност за точността или надеждността на съдържанието в такива уебсайтове. Освен това наличието на линк към сайт на трета страна не означава, че Митра одобрява този сайт, неговите продукти или становищата, изразени в него. Митра предоставя тези линкове единствено с цел удобство и наличието на такива линкове на трети страни не представлява израз на одобрение или препоръка от страна на Митра.

Ограничение на отговорността

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ МИТРА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ДИРЕКТНИ, ИНДИРЕКТНИ, СЛУЧАЙНИ, ПРИМЕРНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ДРУГИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ИЛИ НА ДРУГ УЕБСАЙТ, КЪМ КОЙТО ИМА ПРЕДОСТАВЕН ЛИНК, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕС, ЗАГУБА НА ПРОГРАМИ ИЛИ ДРУГИ ДАННИ НА ВАШАТА СИСТЕМА ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ, ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ДОРИ АКО МИТРА Е ПОЛУЧИЛА ИЗРИЧНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ТАКИВА ЩЕТИ.

Приложимо законодателство и юрисдикция

Този уебсайт на Митра се контролира от офисите на дружеството, намиращи се в Република България. Всички въпроси по отношение на Вашия достъп до или Вашето използване на уебсайта на Митра се уреждат от действащото законодателство на Република България.

Вие нямате право на достъп, теглене, използване или експортиране на информация (включително софтуер, продукти или услуги), съдържаща се на този уебсайт на Митра, в нарушение на приложимите закони или разпоредби.

Търговски марки

Всички търговски марки, лога и маркировки за услуги (заедно наричани „Търговски марки“), появяващи се на уебсайта на Митра, са собственост на Митра и други страни. Нито една част от съдържанието на уебсайта на Митра не следва да се смята за предоставящо лиценз или право на ползване на която и да е търговска марка без предварителното писмено разрешение на страната, която притежава търговската марка. В частност логата MITRA или MITRA TMS са търговски марки на Митра Транслейшънс ООД.