Европейски проекти и програми

Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

„Митра Транслейшънс“ ООД  изпълнява проект по Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

covid19
covid19

„Митра Транслейшънс“ ООД изпълнява проект по Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Проект № BG16RFOP002-2.073-6084-C01 с наименование: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 и главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Дейности по проекта: Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начална дата на изпълнение на проекта: 04.08.2020 г.

Крайна дата на изпълнение на проекта: 04.11.2020 г.

mitraПроцедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
прочетете още
Сключен рамков договор с Център за преводи към органите на Европейския съюз за превод на научна литература

Сключен рамков договор с Център за преводи към органите на Европейския съюз за превод на научна литература

МиТРа Транслейшънс ООД има сключен рамков договор с Център за преводи към органите на Европейския съюз за превод на научна литература, в т.ч. медицина, фармация, научно-изследователска дейност и др.

mitraСключен рамков договор с Център за преводи към органите на Европейския съюз за превод на научна литература
прочетете още
Сключен рамков договор с Център за преводи към органите на Европейския съюз

Сключен рамков договор с Център за преводи към органите на Европейския съюз

МиТРа Транслейшънс ООД има сключен рамков договор с Център за преводи към органите на Европейския съюз за преводи на текстове със съдържание на интелектуална собственост и терминология

mitraСключен рамков договор с Център за преводи към органите на Европейския съюз
прочетете още
Договор БФП / Споразумение

Договор БФП / Споразумение

Иновации и конкурентоспособност

„Разработване на sTMS уеб-базирана иновативна платформа за
организиране работата на преводачески агенции”

С нарастването на глобализационните процеси нараства и многоезичният документооборот, който е неразделна част от бизнеса, социалната, културната и научната области. Нуждата от бърз и качествен превод на все повече езици поставя високи изисквания към всички преводачески фирми. Браншът е относително консервативен и вследствие на това липсват добри организационни решения, които да оптимизират целия процес от получаване на заявката за превод до предаването и на клиента. Ние ще предложим уеб-базирана иновативна платформа, която ще улесни и организира работата на преводаческите агенции от всякакъв мащаб, а заедно с това ще допринесе и за увеличаване на възможностите за изпълнение на повече проекти за преводи. Мобилното приложение към платформата ще направи възможна комуникацията и свързаността на служителите от всяка точка на света. С внедряването на нашата платформа фирмите ще получат:
-намаляване на времето за документооборот с 90%;
-мобилност и гъвкавост;
-проследяемост на заявките за превод;
-възможност за архивиране, справки и репорти;
-възможност за споделяне на заявки за превод и получаването
на външни поръчки от колеги.
С въвеждането на нашата иновативна платформа за управление на преводачески агенции драстично ще се намали използването на хартия и ще се постигне екологичен ефект. С реализирането на проекта ще сме изминали целия път по реализацията от иновативна идея до работещ продукт и ще сме натрупали необходимия опит, който да ни гарантира успех и при следващи иновативни разработки.
В процеса на реализация на проекта заедно с Партньор -Технически университет- Варна ще изпълним следните дейности:
-Извършване на изследвания, изпитвания, измервания,
необходими за разработването на иновацията;
-Създаване и тестване на прототип;
-Придобиване на ДМА и ДНА, необходими за разработването
на иновацията;
-Визуализация на проекта.

mitraДоговор БФП / Споразумение
прочетете още
Сключен рамков договор с Център за преводи към органите на Европейския съюз за юридически преводи

Сключен рамков договор с Център за преводи към органите на Европейския съюз за юридически преводи

МиТРа Транслейшънс ООД има сключен рамков договор с Център за преводи към органите на Европейския съюз за юридически преводи.

mitraСключен рамков договор с Център за преводи към органите на Европейския съюз за юридически преводи
прочетете още
Обяви за работа

Обяви за работа

Експерт-разработчик интерактивно съдържание за офис София.


Kомпания, оперираща в град Варна и София и разработваща иновативни продукти, във връзка с реализирането на проект по Договор № BG16RFOP002-1.005-0165-C01 „Разработване на sTMS уеб-базирана иновативна платформа за организиране работата на преводачески агенции”, финансиран по ОПИК 2014-2020, търси да назначи двама „Експерт-разработчик интерактивно съдържание” за офис София.
Търсим амбициозни и целенасочени хора, с желание за развитие и обучение, които притежават:
– мотивация
– комуникативност
– умение за работа в екип.

Изисквания:
-Подходящо висше образование.
-Опит в сферата на иновацията минимум 5 години
-Квалификация в областта на управление на проекти.
-Владеенето на чужди езици е предимство.;
– Кандидатът трябва да има възможност да пътува в командировки в страната , както и да остава извън работно време, когато е необходимо;
– Комуникативност;
– Способност за работа в динамична бизнес среда.

Като участник в проекта ще има следните отговорности:
-Изготвя изискванията и параметрите за изработване и внедряване на софтуера, за да се постигне максимална функционалност и ефективност при използване;
-Внедрява софтуера на sTMS уеб-базирана иновативна платформа за организиране работата на преводачески агенции;
-Следи за съвместимостта на софтуера с използваните към момента бази от данни;
-Отговаря за криптирането на информацията.
– Работи по приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на иновативния продукт;
-Създаване и тестване на прототип;
-Отговаря за софтуерната част при създаване на опитен образец и извършване на функционални тестове на новия продукт. Подготвя методите за сравнителен анализ при извършването на тестове на отделните части, така че да се стигне до избора на най-подходящите модули за внедряване в крайния продукт.
-Сътрудничи на избраната фирма, изготвяща защита на интелектуална собственост на национално равнище;
-Участва в дейности за визуализация на проекта;

Компанията предлага:
– Отлични възможности за личностна и професионална реализация и развитие;
– Отлични условия на труд;
– Фирмени обучения;
– Работа в динамична среда;
– Много добро възнаграждение.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, изпратете автобиографията си и актуална снимка на електронен адрес info@mitra-bg.com до 09.04.2019г.
Всички първоначално одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю в удобно за тях време. С окончателно одобрените кандидати ще бъдат сключени трудови договори.

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. Фирмата се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма освен за целите на настоящия подбор.


Програмист, софтуерни приложенияKомпания, оперираща в град Варна и София и разработваща иновативни продукти, във връзка с реализирането на проект по Договор № BG16RFOP002-1.005-0165-C01 „Разработване на sTMS уеб-базирана иновативна платформа за организиране работата на преводачески агенции”, финансиран по ОПИК 2014-2020, търси да назначи на длъжност „Програмист, софтуерни приложения”:
– един специалист за офис София на 8 часа;
– четирима специалисти  за офис София на 4 часа;
– двама специалисти  за офис Варна на 4 часа.
Търсим амбициозни и целенасочени хора, с желание за развитие и обучение, които притежават:
– мотивация
– комуникативност
– умение за работа в екип.

Изисквания:
-Минимум средно образование;
– Опит в сферата на програмирането минимум 3 години;
-Квалификация за работа със следните приложения и софтуер:
– 1 година опит- C#
– ASP.NET MVC amp; Web API
– Entity Framework
– Microsoft SQL Server
– Javascript/HTML 5
– Development lifecycle
– Selenium Web Driver или SpecFlow
– Работа в екип
– Кандидатът трябва да има възможност да пътува в командировки в страната , както и да остава извън работно време, когато е необходимо;
– Комуникативност;
– Способност за работа в динамична бизнес среда.

Като участник в проекта ще има следните отговорности:
-Изработва потребителски и администраторски модули в sTMS уеб-базирана иновативна платформа за организиране работата на преводачески агенции
-Внедрява софтуера на иновативна платформа за организиране работата на преводачески агенции;
-Изработва визуализацията и дизайна на приложенията.
-Следи за съвместимостта на софтуера с използваните към момента в дружествата.
– Работи по приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на иновативния продукт;
-Отговаря за софтуерната част при създаване на опитен образец и извършване на функционални тестове на новия продукт. Подготвя методите за сравнителен анализ при извършването на тестове на отделните части, така че да се стигне до избора на най-подходящите модули за внедряване в крайния продукт;
-Сътрудничи при изготвяне на защита на интелектуална собственост на национално равнище;
-Участва в дейности за визуализация на проекта;

Компанията предлага:
– Отлични възможности за личностна и професионална реализация и развитие;
– Отлични условия на труд;
– Фирмени обучения;
– Работа в динамична среда;
– Много добро възнаграждение.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, изпратете автобиографията си и актуална снимка на електронен адрес info@mitra-bg.com до 09.04.2019г.
Всички първоначално одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю в удобно за тях време. С окончателно одобрените кандидати ще бъдат сключени трудови договори.

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. Фирмата се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма освен за целите на настоящия подбор.

mitraОбяви за работа
прочетете още
Проект BG05M9OP001-1.003-0754-C01„Насърчаване на заетостта в Митра Транслейшънс ООД“

Проект BG05M9OP001-1.003-0754-C01„Насърчаване на заетостта в Митра Транслейшънс ООД“

Кратко описание на проекта

Митра Транслейшънс ООД е базирана в гр. Варна и е водещ доставчик на езикови услуги на всички езици. Компанията се отличава с доставка на изключително качествени услуги, персонално отношение и внимание към детайла. Непрекъснато инвестираме в нова и съвременна технология, техника и персонал. Гъвкави сме и се адаптираме бързо, което е важно предимство пред конкурентите ни. Всяка година финансовите ни резултати са по-добри от предходната. Компанията ни вече има изградени трайни партньорства, което води до увеличаване на обемите на поръчките и броя на клиентите ни. Разполагаме с оперативни офиси в градовете София, Варна и Шумен, като предлагаме услугите си на националния и международния пазар. С глобализацията на света и членството на България в ЕС се увеличи разнообразието на използваните езици за комуникация.

За да отговорим на нарастващото търсене ще назначим нови служители. Ще се включим активно в борбата с трайната безработица и социалното изключване, като назначим 8 безработни или неактивни на пазара на труда лица. За да обезпечим работата на тези лица ще закупим специализиран софтуер за компютърно-подпомаган превод и техника. Уверени сме, че екипът на фирмата ни ще се увеличи с качествени хора и служители, получили знания и квалификация в процеса на изпълнение на проекта. Политиката на фирмата ни е непрекъснато да повишава квалификацията на служителите си, което се отразява на качеството на работата като цяло.

 

Цели на проекта

С реализирането на този проект ние ще постигнем общите цели, заложени в него, а именно ще създадем условия и възможности за повишаване на заетостта на безработни и неактивни на пазара на труда лица, в следствие на което ще спомогнем за намаляването на бедността и социалното изключване. Конкретната цел на проекта е да създадем устойчиви работни места за осем безработни или неактивни лица. Специфичните цели, които си поставяме са: 1. Осигуряване на устойчива заетост на 4 безработни или неактивни лица на възраст до 29 години включително.

  1. Осигуряване на устойчива заетост на 4 безработни лица на възраст до 29 години включително.
  2. Осигуряване на устойчива заетост на 4 безработни или неактивни лица на възраст над 30 години.
  3. Осигуряване на подходящи условия и оборудване на работните места за новоназначените лица.

Заложените цели в проекта ще бъдат постигнати чрез комбинация от мерки за осигуряване на оборудвани работни места и квалификационно обучение за новонаетите лица, което ще доведе до интегриране на безработните и неактивните лица в колектива на фирмата. Ще получат възможност за професионално развитие и повишаване на квалификацията, което до голяма степен ще им гарантира трайно излизане от групата на безработните и социално ограничените лица.

 

Обща сума на проекта  102 079,36 лева

Сума на финасиране от ЕС 86 767,45 лева

Сума на националното финасиране 15 311,91 лева

Срок за изпълнение на проекта – 30.08.2016г. – 30.11.2017г.

mitraПроект BG05M9OP001-1.003-0754-C01„Насърчаване на заетостта в Митра Транслейшънс ООД“
прочетете още