Кратко описание на проекта

Митра Транслейшънс ООД е базирана в гр. Варна и е водещ доставчик на езикови услуги на всички езици. Компанията се отличава с доставка на изключително качествени услуги, персонално отношение и внимание към детайла. Непрекъснато инвестираме в нова и съвременна технология, техника и персонал. Гъвкави сме и се адаптираме бързо, което е важно предимство пред конкурентите ни. Всяка година финансовите ни резултати са по-добри от предходната. Компанията ни вече има изградени трайни партньорства, което води до увеличаване на обемите на поръчките и броя на клиентите ни. Разполагаме с оперативни офиси в градовете София, Варна и Шумен, като предлагаме услугите си на националния и международния пазар. С глобализацията на света и членството на България в ЕС се увеличи разнообразието на използваните езици за комуникация.

За да отговорим на нарастващото търсене ще назначим нови служители. Ще се включим активно в борбата с трайната безработица и социалното изключване, като назначим 8 безработни или неактивни на пазара на труда лица. За да обезпечим работата на тези лица ще закупим специализиран софтуер за компютърно-подпомаган превод и техника. Уверени сме, че екипът на фирмата ни ще се увеличи с качествени хора и служители, получили знания и квалификация в процеса на изпълнение на проекта. Политиката на фирмата ни е непрекъснато да повишава квалификацията на служителите си, което се отразява на качеството на работата като цяло.

 

Цели на проекта

С реализирането на този проект ние ще постигнем общите цели, заложени в него, а именно ще създадем условия и възможности за повишаване на заетостта на безработни и неактивни на пазара на труда лица, в следствие на което ще спомогнем за намаляването на бедността и социалното изключване. Конкретната цел на проекта е да създадем устойчиви работни места за осем безработни или неактивни лица. Специфичните цели, които си поставяме са: 1. Осигуряване на устойчива заетост на 4 безработни или неактивни лица на възраст до 29 години включително.

  1. Осигуряване на устойчива заетост на 4 безработни лица на възраст до 29 години включително.
  2. Осигуряване на устойчива заетост на 4 безработни или неактивни лица на възраст над 30 години.
  3. Осигуряване на подходящи условия и оборудване на работните места за новоназначените лица.

Заложените цели в проекта ще бъдат постигнати чрез комбинация от мерки за осигуряване на оборудвани работни места и квалификационно обучение за новонаетите лица, което ще доведе до интегриране на безработните и неактивните лица в колектива на фирмата. Ще получат възможност за професионално развитие и повишаване на квалификацията, което до голяма степен ще им гарантира трайно излизане от групата на безработните и социално ограничените лица.

 

Обща сума на проекта  102 079,36 лева

Сума на финасиране от ЕС 86 767,45 лева

Сума на националното финасиране 15 311,91 лева

Срок за изпълнение на проекта – 30.08.2016г. – 30.11.2017г.