Декларация за целите, организацията и принципите на СУК                                                                                     изд. 2.0 от 03 януари 2017

KОМПОНЕНТ IV-СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Агенция за преводи Митра транслейшънс ООД

 

Системата за управление на качество представлява система, използвана в даденo предприятие/организация, с цел формиране на фирмена политика и постигане на набелязаните цели в областта на качеството. Системата се характеризира със своето предназначение, цели, структура – състав на елементите и връзки помежду им, както и принципи за прилагането й.

Предназначение

Системата за управление на качеството има за цел да гарантира постоянното качество на услугите и крайния продукт, предлагани от предприятието, с оглед необходимостта да бъдат удовлетворени очакванията на клиентите. Основната задача на системата е да се изгради мрежа от правила, които регламентират начина на качествено изпълнение на предлаганата услуга, да се изработят инструкции относно прилагането на тези правила, и да се контролира използването им в практиката. По този начин се цели да се избегне извършването на неправилно и/или некачествено изпълнение на предлаганата услуга.

Цели

Всяко предприятие си поставя свои цели, към  постигането на които се стреми в областта на качеството.  За Митра Транслейшънс целите в областта на качеството, са следните:

 • Стриктно спазване на всички поети от Митра Транслейшънс задължения, описани в офертата-потвърждение и ОУ;
 • Предаване като краен продукт на клиента, на максимално прецизен и точен превод, съобразен с всички стилистични, граматически и езикови правила, заложени в стандарта ISO 17100:2015;
 • Постоянно доставяне на продукт, съответстващ на изискванията на клиента и на приложимите изисквания на нормативните актове;
 • Постоянно увеличение на удовлетвореността на клиентите във връзка с предоставените от Митра Транслейшънс услуги;
 • Непрекъснато подобряване на системата за управление за качество, с оглед осигуряване на съответствието й с изискванията на клиентите и приложимите изисквания на нормативните актове.

Структура
Системата за управление на качество идентифицира и управлява множество взаимно-свързани дейности. Всяка дейност, която използва ресурси и се управлява, за да бъде възможно превръщането на входните елементи в изходни елементи, може да бъде разглеждана като процес. Често изходните елементи на един процес се явяват входни елементи за следващия процес. Описването на отделните процеси и превръщането им в правила, очертава рамката на системата за управление на качеството. Тези писмени правила, които регламентират правилното изпълнение на даден процес, се наричат процедури. Те спомагат за документирането на всеки процес от системата. Важен елемент от системата за управление на качество са и документите. Документът представлява информация (значими данни), която се съдържа на определен носител. Документи на Системата за управление на качеството:

 • Заповеди и вътрешните правила на предприятието/организацията, които се отнасят към СУК
 • Програми за реализиране на проекти, съдържащи отговорностите на длъжностни лица съгласно процедурите
 • Политика в областта на качеството – основни направления и цели на организацията в областта на качеството, официално изразени от ръководството
 • Процедури на системата по качеството
 • Наръчник по качеството – документ, който изразява политиката в областта на качеството и описващ системата по качеството
 • План по качеството – документ, определящ, какви процедури и съответстващи на тях ресурси, кой и кога трябва да прилага към конкретен проект, продукт, процес или договор
 • Работни инструкции, свързани с качеството

Ресурсите на СУК – всичко това, което обезпечава управлението на качеството (човешки, материални, временни и др.).

С други думи, Системата за управление на качество е система, състояща се от предприятие/организация като съвкупност от средства и хора с определени отговорности, пълномощия и взаимовръзки, процеси, документи и ресурси, която е насочена към изграждане на политиката и целите в областта на качеството, а също така и към постигането на тези цели.

Принципи на управление на качеството

Системата за управление на качество е основана върху осем принципа, като е важно те да бъдат внедрени и осъществявани, както и да се спазват без пропуски.

 • Ориентация към клиента – Предприятието зависи от своите клиенти и поради тази причина трябва да е наясно с техните настоящи и бъдещи нужди, трябва да е наясно с изискванията на клиентите и да се стреми да надхвърли техните очаквания.
 • Лидерство – Лидерите въвеждат и утвърждават единството на целите и управлението на дадено предприятие. Те трябва да създадат и поддържат вътрешна среда, в която служителите да са напълно ангажирани да постигнат целите на предприятието.
 • Ангажираност на персонала – Хората от всички нива са същината на предприятието и тяхното пълно приобщаване дава възможност техните способности да се използват в полза на предприятието.
 • Процесен подход – Желаният резултат се постига по-ефикасно, когато дейностите и свързаните с тях ресурси са управлявани като процес.
 • Системен подход към управлението – Идентификацията, разбирането и управлението на взаимосвързани процеси като единна система допринася за ефективността и ефикасността на предприятието при постигането на целите му.
 • Непрекъснато подобрение – Непрекъснатото подобрение на цялостната производителност и качество на предлаганите от предприятието услуги, би трябвало да бъде постоянна цел на предприятието.
 • Реален подход за взимане на решения – Ефективните решения са основани на анализи на данни, факти и друга информация.
 • Взаимно изгодни отношения с доставчиците – Предприятието и неговите доставчици зависят един от друг и изгодните отношения и за двете страни увеличават способностите им за развитие.

Целени резултати от въвеждане на СУК

– Чрез системата за управление на качеството да се повиши прозрачността на предприятието по отношение на организационната структура, на бизнес-процесите и функциите. При разработването на процедурите, представляващи алгоритъм на дейностите, свързани с качеството, да се определят или да се уточнят организационната структура (като задължения, отговорности, пълномощия и взаимоотношения, представени във вид на схема, по която предприятието ще изпълнява своите функции), и бизнес-процесите и функциите на всяко едно звено в предприятието.

 

– Управлението на предприятието да се подобри във връзка с това, че с въвеждането на СУК строго ще се разпределят отговорностите за изпълнението на процедурите. Освен това, СУК изисква водене на записи по качество от отговорни лица по време на изпълнението на определените дейности. В процеса на въвеждане на СУК ще се преразгледат наличните структурни звена, длъжностни и работни инструкции. Това също ще подобри управлението на организация.

 

– Чрез въвеждането на СУК, да се повиши компетентността на персонала, който да се въвлече в процеса на приложение на СУК; да се повиши ефективността на служителите за сметка на отстраняването на излишните дейности и намаляването на несъответстващия продукт; да се концентрират усилията върху най-същественото, а също така и да се подобрят отношенията със заинтересованите страни.

 

– След въвеждането на СУК да се повиши конкурентоспособността на предприятието. Наличието на сертификат ще повиши авторитета на предприятието и неговата търговска марка. Това ще позволи да се промени ценовата политика на предприятието (по-качествената продукция трябва да струва повече). Наличието на сертификата ще увеличи вероятността от спечелване при участието в конкурси и търговете.

Experience Proficiency Beyond Language Barriers

Copyright 2012 – Mitra Translations Ltd. Всички права запазени. Не се разрешава възпроизвеждане или копиране на този документ в неговата цялост или частично без предварително писмено съгласие.