Преводачите и редакторите са основният и най-важен човешки ресурс във всяка една агенция за превод. Те биват вътрешни – преводачи и редактори на трудов договор към преводаческата агенция или външни – преводачи и редактори на свободна практика.

Всеки един от тях, без значение дали ще работи в офиса или от вкъщи, се подбира въз основа на строго определени критерии и утвърдена процедура за подбор на кадри. Критериите за избор и оценяване на преводачите и редакторите на Агенция за преводи „Митра Транслейшънс“ са съобразени със стандарт ISO 17100:2015 “Преводачески услуги“. Подборът на експерти се извършва от отдел „Човешки ресурси“ в тясно сътрудничество с Мениджър по качество.

Подборът е разделен на три етапа:

Етап I „Подбор по документи“

На този етап всеки професионален преводач и/или редактор, който желае да се присъедини към екипа ни от експерти, трябва да ни предостави следните документи:

  • Подробна автобиография;
  • Копия на дипломи, удостоверения за квалификации, компетенции и др.;
  • Препоръки за качествено изпълнение на услуги.


Успешните кандидати трябва:

  • да са професионални преводачи и/или редактори;
  • да имат необходимата академична квалификация и съответния професионален стаж;
  • да имат най-малко три години непрекъснат стаж като професионални преводачи и/или редактори;
  • да декларират, че работят като професионални преводачи и/или редактори на пълен работен ден ПЛЮС документиран опит на 500 страници превод/редакция за съответната област на специализация, където една страница = 1800 символа с интервали;
  • да представят атестации като доказателство за придобития опит по специалности;
  • имат добра компютърна грамотност (Windows, MS Office, формат на текстове) и да работят със специализиран преводачески софтуер (SDL Trados Studio 2015, MemoQ).

Етап II „Практическа проверка на уменията“

На този етап всеки кандидат за преводач и/или редактор извършва тестов или така наречения „пробен превод“. Одобрените по документи кандидати трябва да направят превод в езиковата комбинация и сфера на специализация, които са посочили в автобиографията си. Съдържанието на тест превода е разделено на модули според областите на специализация, като всеки модул съдържа 250-300 думи по стандарт. Всеки тест трябва да се изготви в определена времева рамка.

Тестовият превод може да бъде и реален превод, по преценка на отдел „Човешки ресурси“ и съответно следва да бъде оценен като тестов от преводач-редактор. В такива случаи не изпращаме отделен тестов превод, а оценката на реалния превод се използва като оценка на тестов.

След доставка на тестовия превод от преводача, същият се препраща на преводач-редактор за оценка и коментар, назначен от „Митра Транслейшънс“, който има необходимата академична квалификация и експертен опит за оценяване относно качеството на езиковите компетенции на кандидат-преводача.

Резултатите от оценката на тестовия превод се изпращат съответно до Мениджъра по качеството на „Митра Транслейшънс“, който има за цел да утвърди и одобри окончателно всеки кандидат за преводач и/или редактор, като вземе предвид не само резултатите от тестовия превод, но и съответствието с документите му (т.е. автобиография, копия на дипломи и сертификати, препоръки, доказващи академичната квалификация и експертен опит на кандидатите за преводачи и преводачи-редактори).

Етап III „Регистрация“

Всички одобрени преводачи се включват в активната ни база от преводачи и редактори. С тях се сключва „Рамков договор за извършване на преводачески услуги“ и всеки подписва декларация за конфиденциалност.

Процедурата за подбор гарантира качеството на езиковите услуги.

Ако и Вие искате да се присъедините към екипа ни от експерти-преводачи и редактори може да изпратите документи за подбор на имейл vendors@mitra-bg.com.