Продължаваме с някои типични грешки при превод на финансови текстове от английски език:

Трудности с превод на съществително-атрибут.

В лингвистиката съществува популярна концепция за постепенното опростяване на езиците. Тоест те с течение на времето губят падежите, глаголните окончания и въобще се опростяват. Такъв език е английският, при него окончания почти отсъстват. Докато във френския или немския, например, лесно можеш да разграничиш прилагателно от съществително, в английския те често или почти винаги са еднакви като форма. Ето например „office suite“ – превеждаме го като „офис пакет“, но в този случай нарушаваме собствените си езикови правила. Защото в нашия език прилагателното като правило се различава и би било редно да бъде „офисен пакет“. Именно под англоезично влияние започваме да „окастряме“ нашите прилагателни и да ги смесваме със съществителните.

 

Неправилно използване на термини от други стилове.

Както вече казахме, английският език е характерен със своята максимална стилова оформеност. Докато в българския една дума или термин може относително свободно да циркулира между отделните области на езика, тук далеч не е така.

 

Некомпетентността може да се окаже фатална тук, например „goodwill“ е „цена на фирмата“ при покупка на предприятието. А буквално е… „добро желание“…

 

Неотчитане на английската идиоматика

Докато една българска пословица може да се преведе горе-долу на всички езици оттук до Ламанша, само стотина километра нататък нещата са по-различни. Причината е етно-лингвистична. Тоест казано по-просто, идиомите, специфичните изрази за даден език, се формират във фолклора, в специфичните условия на живот на дадения народ.

 

Или в крайна сметка, английските идиоми не са континентално-европейски, а се родеят по-скоро с тези в скандинавските езици или в по-странични германски езици като холандския. Защото в контакт с тези народи най-вече се е развивал „инглишът“.

 

Макар че във финансовите текстове се търси най-вече буквалното значение на думите и се ползва само професионална идиоматика, понякога в анализи или по-популярни статии се използват външни идиоми. Това е особено характерно за американските икономически текстове, там се търси атрактивност и колорит и се вмъкват разговорни или журналистически клишета, или изрази с преносно значение.

 

От казаното дотук се налага изводът, че тестването на един преводач за Вашите финансови преводи трябва да е доста прецизно. Препоръчително е да се работи с екипи, защото това е най-добрата гаранция.

 

Ако имате нужда от стилни и компетентни преводи в икономическата сфера – гарантираме, че висококвалифицираният и опитен екип на Митра Транслейшънс ще изпълни задачата напълно професионално и висококачествено!